11 KWIETNIA – PIELGRZYMUJEMY (2) SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA

Napisany dnia: Kwiecień 12, 2019

11 KWIETNIA – PIELGRZYMUJEMY (2) SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA

Drugim punktem na naszym pielgrzymim szlaku było białostockie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To właśnie w świątyni znajdują się relikwie błogosławionego ks. Michała Sopocki, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. Przy  Jego relikwiach prosiliśmy o dar nowych powołań w naszym Zgromadzeniu.

Kilka praktycznych informacji o Sanktuarium

1. Świątynia Miłosierdzia Bożego

Klasycystyczna architektura świątyni, zaprojektowanej przez architektów: Andrzeja Nowakowskiego i Janusza Pawłowskiego, posiada bardzo głęboką symbolikę, związana z kultem Miłosierdzia Bożego. Układ linearny jego bryły ukazują promienie w kształcie wachlarza, wychodzące z serca świątyni, którym jest tabernakulum, obraz Jezusa Miłosiernego i ołtarz. Promienie ogarniają środek, nawy boczne i kaplice. Podkreślają to linie na posadzce, podświetlenia sufitu i witraże. W środku absydy, na tle kryształowej rozety widnieje obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Panią Krystynę Zawadzką. Po lewej stronie ołtarza ofiarnego wykonanego z marmuru usytuowany jest stół Słowa Bożego (ambona), po prawej zaś, na tle szklanej zabudowy mieści się chrzcielnica wykonana z kamienia i szkła.

Świątynia ma też swoje znaczenie symboliczne, gdyż z jest ona w pewnym sensie spełnieniem zamiaru, jaki nosił ksiądz Michał Sopoćko, zarówno w Wilnie jak i Białymstoku. Otóż pragnął on wybudować na cześć Najmiłosierniejszego Zbawiciela kościół. Jednak wybuch wojny uniemożliwił realizację tego zamierzenia w Wilnie, natomiast w Białymstoku nie pozwoliły na to komunistyczne władze. Urzeczywistnieniem tego zamiaru, a jednocześnie wypełnieniem duchowego testamentu księdza Sopoćki stał się kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego wzniesiony na osiedlu Białostoczek. Budowę świątyni powierzył ówczesny Administrator Apostolski Archidiecezji Białostockiej Biskup Edward Kisiel księdzu Zbigniewowi Krupskiemu, byłemu alumnowi i uczniowi ks. prof. Michała Sopoćki.

Staraniem Księdza Zbigniewa, pierwszego proboszcza nowo utworzonej parafii, dnia 30 listopada 1988 roku, zostały umieszczone w Świątyni doczesne szczątki Sługi Bożego Ks. Michała Sopocki. Fakt obecności doczesnych szczątków Sługi Bożego sprawił, że świątynia stała się centrum modlitwy całej Archidiecezji, a zwłaszcza czcicieli Miłosierdzia Bożego, o beatyfikację tego niestrudzonego Apostoła Miłosierdzia Bożego. 30 września 2007 roku została uroczyście poświęcona i oddana na wyłączną własność Panu Bogu. 11 września 2008 roku, w obecności komisji powołanej przez księdza Arcybiskupa Metropolitę Edwarda Ozorowskiego, została otwarta krypta z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego, które po przygotowaniu przeniesiono do kaplicy w górnej świątyni, a w dniu beatyfikacji, 28 września 2008 roku, stały się one RELIKWIAMI BŁOGOSŁAWIONEGO. Odtąd Archidiecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku wpisało się na listę ważnych sanktuariów na polskiej i światowej „mapie”.

2. Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia

Kult Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej) w naszej świątyni i parafii rozpoczął się tuż po wybudowaniu dolnego kościoła. W przygotowywanej w 1987 roku dekoracji Grobu Pańskiego, umieszczono obraz ostrobramski, wykonany z kłosów i ziaren zbóż przez Panią Bernadetę Jakończuk. Obraz został zawieszony w specjalnej nastawie w kształcie łuku, stylizowanej na Ostrą Bramę. Wierni modlili się przed Chrystusem Eucharystycznym w Grobie Pańskim. Kiedy po Niedzieli Przewodniej rozebrano dekorację Grobu, nastawa z wizerunkiem Matki Bożej pozostała. Obecnie obraz ten, ujęty w specjalną ramę, znajduje się w dolnym kościele przed prezbiterium , odbierając należną mu cześć. Natomiast w głównej świątyni jest kaplica Matki Bożej Miłosierdzia z obrazem namalowanym przez pana Mirosława Kotowicza, naszego parafianina, a wzorowanym na ostrobramskim wizerunku. Obraz jest stale czczony z wielkim pietyzmen przez wiernych parafian i pątników, a szczególnie podczas Nowenny Opieki przed Uroczystością NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. W każdą środę po Mszy Św. o godzinie 18.00, przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia odczytywane są prośby i podziękowania zapisane na kartkach.

3. Kaplica Bł. Ks. Michała Sopoćki

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko ma w tej świątyni swoje miejsce. Jego kaplica, zaprojektowana przez plastyka Pana Mirosława Kotowicza, znajduje się po prawej stronie, oddzielona od bocznej nawy kompozycją z kamieni, pośrodku której stoi zabytkowy krzyż. Na frontowej ścianie umieszczony jest obraz namalowany przez Panią Krystynę Zawadzką z Białegostoku, ukazujący błogosławionego w postawie stojącej, pełnego powagi i majestatu, ubranego w komżę i stułę (wzorowane na autentycznych). Ma to szczególną wymowę w kaplicy, gdzie znajduje się konfesjonał, w którym ks. Michał spowiadał oraz wykonany przez niego klęcznik. Twarz uwznioślona i otoczona aureolą. Ks. Michał zwrócony w stronę tabernakulum, odmawia na różańcu Koronkę, trzymając w lewej ręce Dzienniczek. Na jego postać padają promienie, tryskające z wizerunku Jezusa Miłosiernego umieszczonego w centralnym miejscu prezbiterium. Nad obrazem błogosławionego widnieją słowa z Dzienniczka, wypowiedziane przez Chrystusa do Siostry Faustyny: „Jest to kapłan według serca Mojego”. Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku słowa oddające treść obrazu: „W pewnym momencie widziałam Ks. Sopoćkę modlącego się, który rozważał sprawy te, ujrzałam, jak nagle zarysował się krąg światła nad jego głową” (Dz. 762).

RELIKWIARZ z motywem krzyża o przedłużonych ramionach, umieszczony jest u stóp obrazu. Nad nim mniejszy relikwiarz wykorzystywany do noszenia w czasie procesji.Tysiące pielgrzymów, przybywających z archidiecezji, z różnych regionów Polski, a także z zagranicy, są świadectwem ufności w Boże Miłosierdzie, spływające na nich za wstawiennictwem Bł. Ks. Michała w białostockim Sanktuarium. Wierni modlący się w bliskości Relikwii, dotykając ich proszą Jezusa Miłosiernego o łaski,a bł. Ks. Michała o wstawiennictwo w różnych sprawach i problemach życiowych.

4. Krzyż

Osiedle Białostoczek to ziemia naznaczona wieloma krzyżami. Są one świadectwem wiary tego ludu, który najpierw stawiał krzyże, by prosić Boga o potrzebne łaski lub dziękować Mu za otrzymane dobro, potem zaś bronił tych znaków przed usiłowaniami peerelowskich budowniczych bloków, dla których one przeszkadzały. Ludzie opowiadają jak przez całe noce trzymano warty, aby nikt nie targnął się na krzyże. Dzięki tej niezłomnej postawie mieszkańców osiedla wszystkie krzyże pozostały. Jednym z nich jest ”Stary Krzyż”, który znajdował się przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Sokólskiej.Ponieważ przez lata doświadczał działań atmosferycznych, zmurszał i uległ poważnym uszkodzeniom. Na zakończenie misji parafialnych w 1997 roku został poświęcony i uroczyście przeniesiony na to miejsce nowy krzyż. „Stary Krzyż”, będący swego rodzaju relikwią, poddano renowacji i przeniesiono do świątyni, aby ten symbol wiary tutaj odbierał należną jemu cześć. Umieszczony między kolumnami kaplicy z obrazem i relikwiami Błogosławionego Apostoła Miłosierdzia jest też szczególnym znakiem miłosierdzia Bożego.

5. Droga Krzyżowa.

18 lutego 2002 roku Ks. Abp Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki uroczyście poświęcił obrazy Męki Pańskiej pędzla białostockiego malarza Stefana Rybiego, które są stacjami Drogi Krzyżowej.

6. Obraz Św. Jana Pawła II

Kult Św. Jana Pawła II ma swój związek z usytuowanym przed świątynią Ołtarzem – Pomnikiem wizyty Ojca Świętego w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku. Na okoliczność wyniesienia do chwały ołtarzy Papieża Jana Pawła II, w październiku 2011 roku p. Krystyna Zawadzka namalowała obraz Św.. Jana Pawła II. Jest on zawieszony wraz z obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w specjalnie przeznaczonym miejscu, zaprojektowanym przez Pana Mirosława Kotowicza. Pod nim znajdują się relikwie krwi  Św. Jana Pawła II, przekazane 11 czerwca 2011 roku przez Kard. Stanisława Dziwisza. 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia Bł. Jana Pawła II, Ks. Infułat Stanisław Strzelecki uroczyście poświęcił ten obraz. Od tej pory miejsce to, dzięki obecności obrazów: Matki Bożej Częstochowskiej – daru Ojców Paulinów dla Sanktuarium na 50 – lecie Apelu Jasnogórskiego – i Św.. Jana Pawła II, Jej wiernego syna i czciciela, jest przystanią ufnej modlitwy wiernych parafian i przybywających pielgrzymów, którzy wypraszają potrzebne łaski za ich pośrednictwem.

7. Organy

Od 2001 roku parafia szczyci się posiadaniem 50 głosowych, pneumoelektrycznych organów piszczałkowych, przeniesionych z Sali koncertowej Filharmonii Podlaskiej w czasie jej kapitalnego remontu. Dzięki przychylności Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku – właściciela instrumentu oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, a także inicjatywie ks. Proboszcza Zbigniewa Krupskiego podjęto decyzję o umieszczeniu organów w świątyni i użyczeniu na 10 lat dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Po przygotowaniu miejsca na chórze, zaprojektowaniu prospektu oraz renowacji instrumentu uroczyście poświecono w czerwcu 2002 roku. Oprócz funkcji muzycznej w liturgii organy służą uczniom Szkoły Muzycznej i studentom Katedry Międzywydziałowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz innym organistom koncertującym w Sanktuarium. W 2012 roku Parafia wystąpiła z wnioskiem uregulowanie formalno-prawne statusu instrumentu. Po dwóch latach procedury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest organem decyzyjnym przedłużyło umowę użyczenia instrumentu na następne 10 lat – do 2024 roku.