Stowarzyszenie


sto2Stowarzyszenie Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani Z dniem 9 listopada 2017r na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Toruniu KRS zostało wpisane powstałe Stowarzyszenie przy naszym Zgromadzeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Cele stowarzyszenia są następujące:

a) Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Ks. Jerzego Popiełuszko w Polsce zgodnie z tradycją narodową,

b) Kształtowanie zdrowego ducha religijnego i obywatelskiego wśród członków Stowarzyszenia, aby stali się przekonanymi katolikami, dobrymi obywatelami, oddanymi członkami swoich rodzin.

c) Wykonywanie zadań w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

• prowadzenie działalności wydawniczej;

• działania na rzecz pomocy osadzonym w Zakładach Penitencjarnych, opuszczających je i będących w potrzebie;

• działania na rzecz aktywizacji, integracji i poprawy życia seniorów;

• ochrony i promocji zdrowia,

• integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;

• aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

d) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

e) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

f) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

g) Turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów,

h) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i patriotyzmu,

i) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

j) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i czystości,

k) Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom,

l) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

m) Promocji o organizacji wolontariatu,

n) Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe,

o) Rozwijanie braterstwa i współpracy między wszystkimi ludźmi i narodami ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy,

p) Pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego,

q) Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i uzależnieniu.

Zarząd Stowarzyszenia:

Br. Stanisław M. Andrzej Krause CCG – Prezes

Pani Stanisława Matejska – Wiceprezes

Pani Marta Halt – Skarbnik

Br. Mateusz M. Stefan Rekowski CCG – Sekretarz

Pan Wiktor Matejski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

o. Bonifacy M. Tomasz Jankowiak CCG – Przewodniczący

o. Ludwik M. Józef Pociask CCG – członek

Pani Paulina Janicka – członek

Nasi Dobrodzieje:

Fundacja Orlen logotyp

gutenberglogo

 

 

pocieszycielepomagaja-rgb-wariant32x-100

Dane adresowe:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani

ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek

e-mail: stowarzyszenieccg@wp.pl

KRS: 0000703094

Nr konta: 38 1750 0012 0000 0000 3862 7341